In contracten leggen partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen vast. Binnen de grenzen van de wet zijn contractpartijen vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen. Hun onderlinge afspraken hebben kracht van wet.

Als een partij zijn contractsverplichting niet nakomt kan de andere partij nakoming en/of schadevergoeding vorderen. Zij moeten daarvoor in beginsel naar de overheidsrechter. Dat leidt tot een procedure die vaak als lang, kostbaar en schadelijk wordt ervaren.

Vaak sluiten partijen zelf een contract, waarbij soms (internet)modellen gebruikt worden. Het is niet gebruikelijk, zeker niet bij kleine ondernemingen, vooraf juridisch advies over een conceptcontract in te winnen. Men neemt liever het risico dan op voorhand kosten te maken.

Dat gaat vaak goed, maar ook heel vaak goed fout. De gevolgen van een fout contract kunnen verstrekkend zijn en zelfs tot faillissement leiden.

Begeleiding bij het sluiten van contracten is voor ons dagelijkse praktijk. Omdat wij over veel proces-ervaring beschikken weten wij beter dan anderen waar het fout kan gaan, en dus ook hoe die fouten voorkomen kunnen worden.

Dat hoeft niet kostbaar te zijn. Een tijdig ingewonnen advies voordat een contract gesloten wordt kan grote juridische problemen, en belangrijker, commerciële problemen voorkomen. Bovendien is een juridisch getoetst contract vaak een betere basis voor gelijkwaardige samenwerking met uw contractpartners.