mvdw-logo website2

Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande algemene voorwaarden van Meijerman van de Wouw Advocaten BV van toepassing. Van deze voorwaarden maakt onderdeel uit een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Artikel 1: MEIJERMAN VAN DE WOUW ADVOCATEN B.V.

1.1. De besloten vennootschap Meijerman van de Wouw advocaten BV, (“de B.V.”), is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de advocaten- en (juridische) mediation praktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

 Artikel 2: DE OVEREENKOMST

2.1. Een opdracht komt tot stand met de B.V. als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uit-gevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Iedere (buiten-)contractuele aanspra­kelijkheid van de B.V. dan wel van haar vennoten (haar bestuurders inbegrepen) alsmede haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van de B.V. wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering over-treffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroeps-aansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de B.V. ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

4.2. De opdrachtgever vrijwaart de B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

4.3. Betaling van declaraties van de B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuur-datum. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties en die zullen worden berekend conform de daarvoor geldende wettelijke regeling, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling van de factuur tevens een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1 % (één procent) per maand en is de B.V. gerech­tigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplich­tingen geheel is voldaan.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. De keuze van de door de B.V. in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdracht­gever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De B.V. is niet aansprakelijk voor tekort-komingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van de B.V..

5.2. Indien deze derden hun aansprake­lijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat de B.V. er vanuit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdracht­gever de bevoegd­heid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheids­beperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 ARTIKEL 6: TARIEVEN

6.1. De B.V. heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskosten­vergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de vennootschap enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdracht­gever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

ARTIKEL 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de hiervoor bedoelde B.V., de bestuurders van de besloten beroepsvennootschappen en voor de B.V. werkzame personen.

7.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de B.V. is Nederlands recht van toepassing.

7.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de B.V. mede is gevestigd. De B.V. heeft het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

7.4. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.