mvdw-logo website2

Geschillen die zijn gerezen c.q. rijzen over (de kwaliteit van) onze dienst­verlening of de hoogte van onze declaratie(s) zijn onderworpen aan de volgende interne klachten- en geschillen­regeling:

  1. Op onze dienstverlening is de Geschillen­regeling Advocatuur niet van toepassing. Uitsluitend onze inter­ne klachten- en geschillen­regeling wordt toegepast.
  2. Klachten over de kwaliteit van de dienst­verlening en/of de hoogte van de declaratie kunnen worden voor­gelegd aan de B.V.. Binnen de B.V. is een lid daarvan – hierna genoemd ‘klachtenfunctionaris‘ – belast met de afhandeling van klachten.
  3. Klachten dienen schriftelijk en onder opgave van redenen te worden voor­gelegd aan de klachten­functionaris binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop klager kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
  4. De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en bevestigt dat schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klacht is binnengekomen. Zo nodig verzoekt de klachtenfunctionaris om nadere (schriftelijke of mondelinge) inlich­tin­gen of een nadere toelichting.
  5. Onmiddellijk nadat de klacht en/of de nadere toelichting hem heeft bereikt treedt de klachtenfunctionaris in contact met de behandelende advo­caat en verzoekt hem om een reactie op de klacht. Als de klachtenfunc­tionaris zelf de zaak heeft behandeld draagt hij de behandeling van de klacht onmiddellijk aan een ander lid van de B.V. over.
  6. Indien daartoe aanleiding bestaat belegt de klachtenfunctionaris een bespreking ten kantore van de B.V. waarbij klager en de behandelende advocaat in de gelegenheid worden gesteld tot hoor en wederhoor.
  7. De klachtenfunctionaris neemt – al dan niet na toepassing van hoor en wederhoor – een beslissing omtrent de klacht die zoveel mogelijk gericht zal zijn op het wegnemen van de (oorzaken van) de klacht. Hij doet daartoe in die gevallen die zich daartoe lenen een schriftelijk voorstel aan de klager en stelt hem in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.
  8. Het streven van de B.V. is er steeds op gericht om de afhande­ling van een klacht met de grootst mogelijke voortvarendheid en zorg­vul­digheid af te ronden. Indien een klacht niet door een dergelijke afhandeling kan worden tenietgedaan staat het de klager vrij de normale rechtsmiddelen te bewandelen. Ook op deze klachten- en geschillen­rege­ling zijn hierna afgedrukte de alge­mene voorwaarden van toepassing.