Stand van zaken hervorming faillissementsrecht: wetsvoorstel pre-pack ingediend bij Tweede Kamer

Zoals reeds eerder bericht houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de zogenaamde ‘pre-pack’ (pre-packaged sale). Dit houdt kort gezegd in dat het mogelijk is voor ondernemingen die op een faillissementssituatie afkoersen, op voorhand plannen voor een doorstart uit te werken. Vervolgens zal een, door de rechtbank benoemde, (stille/beoogd) curator de plannen beoordelen en medewerking verlenen, indien dat in het belang van de gezamenlijke crediteuren is. Hiermee kan (o.m.) tijd worden gewonnen en kosten worden bespaard, indien de situatie van faillissement (zoveel mogelijk) naadloos overgaat naar een doorstart.Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur heeft kort voor het zomerreces de Tweede Kamer geïnformeerd omtrent het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht, bij brief d.d. 7 juli 2015. De pre-pack wordt geregeld in de Wet Continuïteit Onderneming I (WCO I) ten aanzien van welk wetsvoorstel zojuist de consultatieronde (zie onze eerdere berichtgeving) is afgerond.

De regering heeft het wetsvoorstel aangepast om aan de, in de consultatiefase ontvangen, kritiek alsmede aan de (verwachte) problemen en bezwaren in de praktijk tegemoet te komen. Zo is duidelijker geworden aan welke vereisten moet zijn voldaan om tot een pre-pack te worden toegelaten.

Er moet een reële kans bestaan op faillissement en de voorbereidingsfase (kern van de pre-pack) moet een meerwaarde hebben. Deze meerwaarde moet zodanig zijn dat een pre-pack prevaleert boven een ‘normaal’ faillissement en mogelijk doorstartscenario. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een pre-pack de schade voor de crediteuren beperkt en de kans op een hogere verkoopprijs van bedrijfsonderdelen (zeker met behoud van werkgelegenheid) wordt vergroot.

Ook is bepaald dat een dergelijke voorbereidingsfase in beginsel twee weken zal duren, met mogelijkheid tot verlenging. De directie wordt verplicht inlichtingen aan de (beoogd) curator te verschaffen.
De minister merkt verder nog op in voornoemde brief dat het wetgevingsprogramma op schema ligt. Alhoewel de minister de Tweede Kamer ultimo 2015 zou informeren is daarover thans niets meer vernomen.

Wilt u weten wat e.e.a. voor uw onderneming zou kunnen betekenen? Neem dan contact op met mr. Willem Weijmans:
willemweijmans@wouwadvocaten.nl.